Cycling trails

Kozjanski park je zavarovano območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka. Zavarovano območje je na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu preko Orlice prehaja v Bizeljsko in Senovsko gričevje, na zahodu pa meja poteka preko hribov Vetrnika in Oslice. Značilna je prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino ob Sotli. Med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja je sadjarsko-vinogradniško Srednjesotelsko in Bizeljsko-sremiško terciarno gričevje.

Glavna vodotoka sta reki Bistrica in Sotla, katerih dolini predstavljata ravninski del območja, kjer tečejo glavne prometne povezave in so vsa večja centralna naselja.

69% Kozjanskega parka spada v evropsko pomembna varstvena območje Natura 2000. Kozjanski regijski park je vključen v mrežo Parkov dinarskega loka (Dinaric Arc Parks), katerega glavni cilj je povezovanje narodnih, regijskih in krajinskih parkov na področju Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije. Dinarski lok je s svojo lepoto, geografskim položajem, biotsko pestrostjo in ohranjenostjo narave v svetovnem vrhu. Delovanje zveze Parkov dinarskega loka, v okviru katere je bila ustanovljena blagovna znamka Parki Dinaridov – neodkriti svet, usmerja WWF – World Wildlife Foundation.

Kozjansko in Obsotelje je od leta 2010 sprejeto v mednarodno mrežo bisofernih območij v okviru programa Človek in biosfera (Man and biosphere – MAB) pod okriljem UNESCA. Progam MAB potrjuje biosferna območja kot koncept in sredstvo za uresničitev trajnostnega ravnovesja med pogosto nasprotujočimi si cilji ohranjanja biološke pestrosti, spodbujanja razvoja človeških virov z vzdrževanjem kulturnih vrednot.